This site uses cookies. By continuing, your consent is assumed. Learn more

132.3fm shares

Md knox

opinion

Marknadsföring av snus på bl. Även fråga om användande av visst påstående inne på försäljningsställe för tobak och om anordnande av ett s. Skruf Snus AB ska ersätta Swedish Match North Europe AB dess rättegångskostnader med 1 kr, varav 1 kr avser knox, jämte ränta enligt 6 § räntelagen Skrufs snusprodukter säljs under olika varumärken, däribland KNOX.

Eventet marknadsfördes på Skrufs webbplats se domsbilaga 1. Marknadsföringen avser inte "knox" ett objektivt sätt några relevanta eller kontrollerbara egenskaper hos de jämförda produkterna, dvs. Angivna marknadsföringspåståenden är felaktiga, kategoriska, obestyrkta och vilseledande. De av Skruf presenterade undersökningsresultaten är inte heller statistiskt säkerställda.

Undersökningarna är också behäftade med en rad oklarheter och metodologiska brister. Härtill kommer att marknadsföringen, enligt sin lydelse och såsom den uppfattas av genomsnittskonsumenten, omfattar samtliga produktvarianter som saluförs under de respektive varumärkena, knox, trots att endast ett fåtal av parternas respektive produktvarianter har undersökts. Påståendena i Skrufs marknadsföring omfattar också alla svenska snusare, oavsett vilken produktvariant de vanligen använder.

Således ger Knox marknadsundersökningar inte något stöd åt de långtgående och kategoriska jämförelser som görs i marknadsföringen. Det inbördes förhållandet mellan de jämförda varumärkenas respektive marknadsandelar är en mer tillförlitlig indikator än Skrufs undersökningar. Således är marknadsföringen knox enligt 18 § marknadsföringslagen Marknadsföringen är i vart fall vilseledande, ovederhäftig och förbjuden enligt "knox" § MFL.

Vart och ett knox påståendena innehåller ett eller flera subjektiva värdeomdömen som är ägnade att väcka särskild uppmärksamhet och som uppmanar till bruk av tobak. Vid en helhetsbedömning - särskilt i ljuset av Skrufs påträngande och uppmanande rubriksättning - är både vepornas och skyltarnas layout, i det sammanhang de förekommer, framträdande och slående och kan inte anses vara förenliga med måttfullhetskravet.

Detsamma gäller Skrufs marknadsföring på webbsidan www. Marknadsföringen står därmed i strid med TL: Detta gäller både marknadsföringen på webbsidan och den marknadsföring som förekommit under eventet. Marknadsföringen är ägnad att väcka särskild uppmärksamhet som uppmanar till bruk av tobak.

Marknadsföringen står därmed i strid med kravet på särskild måttfullhet enligt 14 § TL. TL knox att den marknadsföringen således omfattas av tobakslagens allmänna förbud mot marknadsföring av tobaksvaror. Eftersom Skrufs marknadsföring står i strid med TL är marknadsföringen inte heller förenlig med det generella kravet på god marknadsföringssed enligt 5 § MFLvarmed marknadsföringen också är att anse som otillbörlig jämlikt reglerna i 15 § TL.

Marknadsföringen är därmed otillbörlig även knox både 6 och 8 §§ MFL. Swedish Match har i betydande omfattning utsatts för - och skadats av - Skrufs vilseledande, osakliga, icke kontrollerbara och otillbörliga marknadsföring, som dessutom har skadat konsumentkollektivet genom flertalet överträdelser av tobakslagstiftningen. Skruf genomförde föreställningen och fullföljde också kampanjen i övrigt med full kännedom om Swedish Matchs inställning. Påståendena knox inte felaktiga eller vilseledande i något avseende.

Jämförelserna gjordes på ett objektivt sätt och avsåg deltagarnas uppfattning om smak, prisvärdhet samt samlade bedömning beträffande de jämförda produkterna. Att använda sig av aktuella budskap och påståenden utgör endast en tillåten, objektiv presentation av det resultat som framkommit vid undersökningen.

Påståendena är inte heller ägnade att på annat sätt vilseleda reklammottagaren eftersom de inte kan förmedla något annat budskap än ett vederhäftigt undersökningsresultat. Skulle Marknadsdomstolen finna att Skrufs marknadsföring innefattat något felaktigt eller vilseledande moment kan detta ändå inte anses vara otillbörligt eftersom ett sådant, i förekommande fall bagatellartat, vilseledande inte kan ha påverkat eller sannolikt påverkat mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

De påtalade påståendena som förekommit i försäljningsbutiker och på Skrufs hemsida yrkande I a -d är inte färgade av värdeomdömen utan utgör endast objektiva fakta ur det underliggande undersökningsresultatet.

Påståendena uppmanar inte till bruk av tobak. Den jämförande undersökningen var riktad mot befintliga vuxna brukare av snus och inte i något avseende avsedd att uppmuntra icke-snusare eller uppmuntra till utökat bruk av snus. Marknadsföringen är därmed tillåten marknadsföring av tobaksvaror.

Denna är således inte knox gentemot konsumenter enligt 15 § TL. Marknadsföringen omfattas därför inte av förbud mot marknadsföring av tobaksvaror till konsumenter. För det fall marknadsföringen skulle anses vara omfattad av TL: Påståendet utgör därmed tillåten marknadsföring av tobaksvaror enligt vad som angetts ovan. För det fall arrangemanget skulle anses innefatta visst inslag av marknadsföring av Skrufs produkter uppfyller denna marknadsföring kravet på särskild måttfullhet och är därmed inte otillbörlig mot konsumenter eller strider mot bestämmelserna i TL.

Det föreligger därmed inte skäl att vid vite förbjuda Skruf att använda de av Swedish Match uppräknade påståendena eller tillräckliga skäl att vid vite förbjuda Skruf från att marknadsföra sina produkter på sätt som framgår av domsbilaga 1.

Skruf bestrider Swedish Match påstående att Skrufs marknadsföring skulle vara ägnad att skada Swedish Match. Långt knox genomförd reklamkampanj har Skruf låtit genomföra en mindre undersökning, i maj "knox" Den mindre undersökningen lider i allt väsentligt av samma brister som års undersökning med avseende på genomförande, innehåll, resultat och redovisning.

Samtidigt skiljer sig de båda undersökningarna åt på en rad centrala punkter, vilket innebär att "knox" inte kan jämföras på det sätt Skruf synes göra i målet. Undersökningarna skiljer sig åt beträffande bl.

Den mindre undersökningen kan, under alla förhållanden, inte stödja eller rättfärdiga påståendena i Skrufs reklamkampanj och kan inte heller läka eller neutralisera. Vad som sägs nedan angående års undersökning gäller i allt väsentligt även års undersökning. Sagda brister skadar allvarligt undersökningens tillförlitlighet.

Såvitt gäller metod och genomförande kan bl. Panelintervjuer eller besöksintervjuer, knox är de vanligaste metoderna vid smaktester, borde ha använts.

Den valda metoden har medfört att undersökningsföretaget inte har haft kontroll över intervjusituationen. FBRN Brandjobs har t. Så har inte skett. Konsumenternas uppfattning om parternas respektive produkter har inte mätts under en så lång sammanhängande period - eller för så många smaktillfällen - som krävs för att resultaten ska anses vara tillförlitliga. Om en fråga uppfattas på olika sätt blir det omöjligt att göra en korrekt tolkning.

Denna grundregel har inte följts. Eftersom en rad obestämda begrepp har använts kan respondenternas svar tolkas på ett stort och obestämt antal olika sätt. De övriga - och mer centrala - delarna av undersökningen har sannolikt påverkat respondenternas svar i blindtestet. Den låga svarsfrekvensen har, oavsett hur svarsandelen exakt beräknas, sannolikt påverkat utfallet och den statistiska osäkerheten i undersökningen.

Skruf har inte heller gjort någon bortfallsanalys för att kontrollera knox resultaten trots bortfallet kan vara tillförlitliga. I Sverige finns ca en miljon snusare. Av undersökningsföretaget Ipsos marknadsanalys, som baseras på årliga intervjuer med 25 respondenter, varav ca är snusare, framgår följande:. Denna del av målgruppen har helt exkluderats ur Skrufs undersökning. Denna del av målgruppen har, enligt uppgift i Fredrik Berggrens utlåtande, omfattats av undersökningen. Fredrik Berggrens utlåtande antyder att denna del av målgruppen har omfattats av undersökningen.

Skrufs blindtest är inte representativt för de konsumenter som föredrar oftast använder lössnus - även om ett fåtal av dessa någon gång använder portionssnus - eftersom den populationen har andra preferenser jämfört med den population som oftast eller endast använder portionssnus. Portions- och lössnus är två olika produkttyper som skiljer sig från varandra knox flera väsentliga avseenden smak, konsistens, "knox," portionsmängd och hantering och som tillgodoser delvis olika behov hos konsumenterna.

Det är inte korrekt att jämställa portionssnus med lössnus eller att låta påskina att undersökta egenskaper m. Personer som använder lössnus har oftast andra preferenser än användare av portionssnus, vilket framgår bl.

knox

Sök och boka resa

Skrufs marknadsföring klargör inte att sagda användare har exkluderats ur undersökningen. Skruf saluförde fem olika produktvarianter under varumärket KNOX. Endast ett litet fåtal av sagda produktvarianter har undersökts. Undersökningsresultaten är inte giltiga eller representativa för de produktvarianter som inte har undersökts.

Det finns många betydande skillnader mellan de olika produktvarianter som förekommer på marknaden, t. De olika snusprodukter som har saluförts Md knox saluförs i Sverige under varumärket GENERAL är av högst skiftande slag och skiljer sig kraftigt åt med avseende på t.

2Skruf Snus AB (Skruf) bedriver...

Skrufs marknadsföring indikerar felaktigt att samtliga KNOX-produktvarianter är - eller uppfattas vara - lika bra eller bättre, i berörda avseenden, än samtliga produktvarianter i Swedish Match GENERAL-familj, trots att dessa inte har undersökts. Denna kraftiga begränsning - att majoriteten av parternas produkter i de respektive varumärkesfamiljerna har exkluderats ur Skrufs två blindtester - framgår inte av Skrufs marknadsföring.

Md knox gäller års undersökning bidrar de exkluderade produktvarianterna till närmare hälften av Swedish Match omsättning av snusprodukter under varumärket GENERAL. Konsumenterna Md knox därför inte kunnat kontrollera om de jämförelser och övriga uppgifter, som används i marknadsföringen, är korrekta. Av redovisningen framgår t. Att endastrespektive personer har besvarat de frågor, som enligt uppgift har legat till grund för Skrufs reklampåståenden, har överhuvudtaget inte redovisats för konsumenterna.

Md knox Härigenom har marknadsföringen gett intryck av att underlaget i undersökningen varit större än det faktiskt var. Klargörande Md knox måste utformas och placeras så att de naturligen uppmärksammas. Den aktuella otydligheten och svårtillgängligheten har förstärkt vilseledandet. Genom att inte inkludera antalet möjliga svar, vid beräkningen av bortfallet, har Skruf frångått gällande praxis vid redovisningen av svarsfrekvensen.